Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van SMART INDUSTRIAL SOLUTIONS,  gevestigd en kantoorhoudende Hulstheuvel 10, 5404PP te Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83081399 ., hierna te noemen: “SMART”.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. SMART brengt offertes uit en sluit overeenkomsten voor de verkoop en levering van roerende zaken waaronder onder andere begrepen componenten, systemen, software en toebehoren voor de industriële automatisering en het verrichten van diensten waaronder begrepen installatie of inbedrijfstelling van de geleverde zaken.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van SMART afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
 3. Leveringen of werkzaamheden voert SMART louter uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Alle algemene voorwaarden van de wederpartij van welke aard ook en hoe ook genaamd, alsmede de toepasselijkheid van die voorwaarden, wijst SMART nadrukkelijk van de hand en zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes of te sluiten dan wel gesloten overeenkomsten of enige andere rechtsverhouding tussen SMART en de wederpartij, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de uit de gesloten overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 5. Indien SMART deze algemene voorwaarden reeds eenmaal aan de wederpartij ter hand heeft gesteld gelden deze algemene voorwaarden ook voor nadere en vergelijkbare overeenkomsten tussen SMART en de wederpartij. Voor SMART is het in dat geval niet noodzakelijk dat de algemene voorwaarden telkens opnieuw ter hand of ter beschikking worden gesteld om deze op de volgende overeenkomst(en) tussen partijen van toepassing te laten zijn.
 6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de (indirecte) bestuurder van SMART schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2.  Definities

 1. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan per brief, per e-mail, of enig andere wijze van niet mondelinge communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen daarmee gelijkgesteld kan worden.
 2. Onder ter hand stellen wordt tevens begrepen alle vormen van toezending alsmede het digitaal toegankelijk maken van deze voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van SMART zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Aanbiedingen of offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van de aanbieding of offerte.
 2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand, zodra de acceptatie van de wederpartij van het aanbod van SMART, heeft bereikt. In het geval er een vrijblijvend aanbod is gedaan door SMART, komt de overeenkomst tot stand, tenzij binnen vijf dagen na de ontvangst van de bevestiging van de wederpartij, daartegen schriftelijk door SMART bezwaar is gemaakt.
 3. Mondelinge opdrachten dan wel bestellingen worden uitgevoerd conform de door SMART gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie.
 4. SMART zendt de wederpartij zo spoedig als mogelijk na het bereiken van een overeenstemming omtrent verkoop en levering aan wederpartij van haar producten en/of diensten een orderbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen.
 5. Door middel van acceptatie van enig aanbod van SMART door de wederpartij, verklaart de wederpartij zich ermee akkoord dat SMART facturen voor de te leveren zaken schriftelijk en daarmee dus onder andere elektronisch per e-mail zal toezenden aan de wederpartij.
 6. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maten of gewichtsopgaven en andere op producten en diensten van SMART betrekking hebbende gegevens, gelden als benadering en zijn voor SMART slechts dan bindend indien SMART dit uitdrukkelijk schriftelijk in de orderbevestiging bevestigt. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door SMART worden hersteld.
 7. Alle bij een offerte of aanbieding of anderszins verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van SMART. Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom [auteursrecht] handelt jegens SMART onrechtmatig, ter zake waarvan SMART in rechte zal optreden. SMART zal van de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s (€), tenzij anders is vermeld.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de wederpartij komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 3. Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is SMART gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de wederpartij zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van de wederpartij is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de SMART worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een zodanige prijsaanpassing geeft wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien geen prijs is overeengekomen zal de op het moment van levering geldende prijs van SMART bepalend zijn.
 5. Bij een aanbieding omtrent of het offreren van de kosten van dienstverlening en/of installatie van te leveren zaken wordt uitgegaan van de juistheid van de ter zake door de wederpartij verstrekte informatie. Indien informatie onjuist is waardoor meer werkzaamheden dienen te worden verricht dan wel de levering wordt vertraagd, is SMART gerechtigd de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5. Levering en risico

 1. SMART is gerechtigd de uitvoering harerzijds van de overeenkomst op te schorten indien zij twijfel heeft aan de kredietwaardigheid van de wederpartij met betrekking tot de nakoming door de wederpartij van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. SMART is in dat geval gerechtigd van haar wederpartij te verlangen dat voorafgaand aan de levering van zaken wordt betaald, al hetgeen de wederpartij uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst verschuldigd is of gaat worden dan wel ten genoegen van SMART daartoe zekerheid stelt. Voor zover de gevraagde betaling dan wel de gevraagde zekerheid niet binnen redelijke termijn wordt verstrekt, is SMART gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanwege toerekenbare tekortkoming zijdens de wederpartij en heeft zij recht op vergoeding van alle daardoor door haar geleden en te lijden schade.
 2. Levering geschiedt op de in de overeenkomst bepaalde plaats van aflevering. De te leveren zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het moment dat de te leveren zaken de bedrijfslocatie van SMART of een andere locatie vanaf waar de zaken worden geleverd, hebben verlaten. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. SMART verzekert nimmer de producten gedurende het transport.
 3. De door SMART opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen geven een indicatie van de levertijd en zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. SMART raakt met betrekking tot de lever- en uitvoeringstermijn alleen dan in verzuim, indien zij na het verstrijken van de overeengekomen indicatieve termijn schriftelijk in gebreke is gesteld door de wederpartij waarbij haar een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en SMART nalatig blijft in de levering behoudens indien en voor zover één en ander wordt veroorzaakt door omstandigheden die SMART niet, althans niet geheel en al, zijn toe te rekenen.
 5. Overschrijding van de indicatieve levertijd, verplicht SMART niet tot enige vergoeding noch geeft het de wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. Indien de levering op de overeengekomen plaats van aflevering plaatsvindt, is de wederpartij gehouden het geleverde in ontvangst te nemen. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst kan of wil nemen en SMART gehouden is het geleverde terug te nemen en/of op te slaan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De wederpartij is niet bevoegd haar schulden en/of vorderingen jegens SMART, met schulden en/of vorderingen van SMART jegens de wederpartij, te verrekenen, tenzij SMART daartoe expliciet en schriftelijk haar toestemming verleend.
 3. Indien betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgevonden, verkeert de wederpartij in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan SMART verschuldigd gelijk aan 1.5 % per kalendermaand, berekend over de koopsom of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door SMART te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Nadien strekken betalingen eerst tot voldoening van de oudste opeisbare facturen, ongeacht of de wederpartij vermeldt dat de betaling strekt tot voldoening van jongere opeisbare facturen.
 5. Vanaf de dag dat de wederpartij ter zake van enige verplichting jegens SMART in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van SMART op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Klachten

 1. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering de zaken en/of diensten te controleren op zichtbare gebreken.
 2. SMART staat ervoor in dat de geleverde zaken voldoen aan de eigenschappen en kwaliteiten zoals tussen partijen overeengekomen.
 3. Indien er met betrekking tot een geleverde zaak en/of verrichte dienst sprake is van een gebrek heeft de wederpartij, behoudens in een situatie van overmacht, recht op kosteloos herstel door SMART door, naar keuze van SMART, reparatie, vervanging of heruitvoering mits voldaan is aan de navolgende voorwaarden:
 • het gebrek is geen gevolg van een aan SMART toe te rekenen oorzaak;
 • het gebrek is aan het licht getreden binnen twaalf maanden na de levering van de desbetreffende zaak of het verrichten van de dienst;
 • het gebrek is binnen veertien dagen nadat is ontdekt dan wel redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan SMART medegedeeld;
 • vervanging of reparatie is niet blijvend onmogelijk.
 1. Indien door de producent van de desbetreffende zaak een langere en/of meer uitgebreide garantie wordt verstrekt en deze garantie ook geldt voor de wederpartij, geldt de garantie van de producent.
 2. De door SMART verstrekte garantie vervalt indien zonder voorafgaande toestemming van SMART aan de zaak of de verrichte dienst reparatiewerkzaamheden, storingsopheffingen en/of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 3. De wederpartij is op eerste verzoek van SMART verplicht de voor herstel in aanmerking komende zaken ten behoeve van de reparatie franco aan haar toe te zenden. De bij de reparatie vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van SMART.
 4. Indien aan hetgeen hiervoor in lid 3 is bepaald, is voldaan doch reparatie van de geleverde zaken naar het oordeel van SMART niet mogelijk is, heeft de wederpartij recht op het vervangen van de zaken door soortgelijke dan wel vergelijkbare zaken. Indien vervanging in alle redelijkheid niet mogelijk is, wordt de wederpartij gecompenseerd voor de door haar betaalde koopsom voor de zaak verminderd met een aftrek vanwege het reeds plaatsgevonden gebruik daarvan. Indien een verrichte dienst niet kan worden hersteld naar het oordeel van SMART heeft de wederpartij recht op een compensatie voor de door haar daarvoor betaalde vergoeding verminderd met een aftrek voor de periode dat de dienst wel heeft gewerkt.
 5. Het in behandeling nemen van klachten door SMART geldt op geen enkele wijze als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens hetgeen hiervoor in artikel 7 is bepaald, aanvaardt SMART geen enkele aansprakelijkheid voor schade. Indien en voor zover SMART desondanks aansprakelijkheid aanvaardt dan wel aansprakelijkheid door de rechter onherroepelijk wordt vastgesteld, zal dit nimmer betreffen aansprakelijkheid voor indirecte dan wel gevolgschade.
 2. In geval SMART aansprakelijk wordt bevonden ter zake van de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten zal die aansprakelijkheid gelden tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappelijk ter zake wordt uitbetaald, Indien er geen sprake is van enige verzekering dan wel de verzekering niet tot uitkering is gehouden, is de aansprakelijkheid van SMART beperkt tot maximaal de aan de overeenkomst in kwestie verbonden koopsom dan wel betalingsverplichting.

Artikel 9. Afroeporders

 1. Indien sprake is van een afroeporder en daarbij geen termijn is overeengekomen waarbinnen de afroep zou moeten plaatsvinden, geldt als afroeptermijn de laatste dag van de leveringstermijn en zal daadwerkelijk uitlevering plaatsvinden binnen uiterlijk 15 werkdagen daarna.
 2. Indien wel een afroeptermijn is overeengekomen en de wederpartij binnen die termijn niet heeft afgeroepen, zal SMART een schriftelijke sommatie doen uitgaan. In die sommatie zal een additionele afroeptermijn worden gesteld van 8 werkdagen, ingaande op de datum van de betreffende sommatie. Indien ook binnen die additionele afroeptermijn geen afroep heeft plaatsgevonden heeft SMART de keuze tussen het alsdan uitleveren van de order of het voor rekening en risico van wederpartij opslaan van de bestelde zaken.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van partijen en die overeenkomstig de in het handelsverkeer geldende opvattingen ook niet voor haar risico komen, waardoor de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Als overmacht gelden in ieder geval doch niet uitsluitend de gevallen van: staking, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, surseance of faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transport moeilijkheden en dergelijken.
 2. Indien een situatie van overmacht langer duurt dan 60 dagen dan wel het ernaar uitziet dat een termijn van 60 dagen daardoor zal worden overschreden en partijen het niet eens worden over voortzetting al dan niet onder gewijzigde condities van de overeenkomst, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen door één der partijen reeds is uitgevoerd dan wel gepresteerd, dient door de andere partij te worden betaald dan wel te worden vergoed.

Artikel 11. Zekerheden

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van SMART totdat alle vorderingen die SMART op wederpartij op enig moment heeft of zal verkrijgen op grond van deze overeenkomst of enig andere overeenkomst van welke aard dan ook waaronder in ieder geval:
 • de vorderingen bettreffende de tegenprestatie van krachtens de desbetreffende overeenkomst of enige andere overeenkomst van welken aard dan ook door SMART aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken; en,
 • de vorderingen wegens de krachtens een onder (a.) bedoelde overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden; en,
 • de vorderingen ter zake van tekortschieten in de nakoming van de hiervoor onder (a.) en (b.) bedoelde overeenkomst waaronder met name doch niet uitsluitend de vordering tot vergoeding van schade rente en kosten;
  • volledig zijn voldaan.
 1. Zolang de eigendom van de te leveren en geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is laatstgenoemde goederenrechtelijk bezien niet toegestaan en/of in staat de te leveren en/of geleverde zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3:83 juncto 3:98 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SMART te bewaren.
 3. SMART is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn, terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of indien SMART aanwijzingen heeft dat de wederpartij in gebreke zal komen, onverminderd het recht van SMART op schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent de wederpartij aan SMART reeds nu voor alsdan, onherroepelijke volmacht en verschaft zij SMART alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zal SMART aan wederpartij of voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

Artikel 12.  Annulering

 1. In het geval dat de wederpartij de geplaatste en reeds bevestigde order annuleert, is de wederpartij een annuleringsvergoeding verschuldigd zoals bepaald in dit artikel.
 2. De annuleringsvergoeding wordt, in het geval van speciale bestellingen, als volgt berekend:
  1. Voor op maat gemaakte goederen is een annuleringsvergoeding ter hoogte van 100% van het orderbedrag verschuldigd.
  2. Voor speciaal voor de wederpartij bestelde goederen (indien op de orderbevestiging vermeld “speciaal voor u besteld”) is een annuleringsvergoeding van 100% van het orderbedrag verschuldigd.
 3. In het geval van reguliere orders (niet op maat gemaakt of speciaal voor u besteld):
  1. Annulering langer dan vijf dagen voor de geplande leverdatum zoals vermeld op de orderbevestiging: 30% van het orderbedrag.
  2. Annulering binnen vijf dagen voor de geplande leverdatum zoals vermeld op de orderbevestiging: 50% van het orderbedrag.
 4. Het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing bij afroeporders bestaande uit meerdere leveringen. De annuleringsvergoeding zal worden berekend over de resterende geplande leveringen.
 5. Voornoemde percentages gelden, tenzij SMART kan aantonen dat haar schade groter is. In dat geval geldt dit hogere bedrag.

Het annuleren van een order dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan SMART

Artikel 13. Overige

 1. Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de desbetreffende bepaling te vervangen voor een nieuwe bepaling, die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benaderd en zo veel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.
 2. SMART behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en op een reeds bestaande overeenkomst of enig andere bestaande rechtsverhouding met de wederpartij van toepassing te verklaren.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn dan wel betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de wederpartij en SMART zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van SMART, dan wel ter plaatse van de volgens de gewone wettelijke regels competente rechter, zulks naar keuze van SMART.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) Algemene Leveringsvoorwaarden is in werking getreden op 1 Januari 2022.